Privacy regels

Via deze Privacy regels informeert B-ICT Scholing en Opleiding, hierna te noemen B-ICT, u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. B-ICT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijken worden hierna gezamenlijk aangeduid als B-ICT. B-ICT respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

B-ICT verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van onze opdrachtgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt B-ICT persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

B-ICT gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
  • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om u, alleen als u dat wenst,  onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
  • om te voldoen aan wet- en regelgeving.

B-ICT zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan B-ICT of indien B-ICT daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

Onze website maakt vooralsnog geen gebruik van cookies. Indien wij dit in de toekomst toch nodig achten zullen wij bij het bezoek aan onze website u hiervan melding doen.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. B-ICT bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. B-ICT mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kan u een gespecificeerd verzoek tot B-ICT richten door een e-mail te sturen naar haaglanden@b-ict.nl onder vermelding van uw naam en adres. B-ICT zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal B-ICT de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

B-ICT kan deze Privacy regels wijzigen. We raden dan ook aan deze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy regels zijn voor het laatst gewijzigd : medio 2022.

Omgaan met klachten 

B-ICT hecht veel waarde aan goed contact met haar klanten (opdrachtgevers, deelnemers aan trainingen etc.). Tevredenheid bij de klanten
staat hoog in het vaandel. 

Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u. Wij willen leren van onze fouten door te luisteren. Hierdoor kunnen wij werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. 
Klachten van klanten worden vertrouwelijk behandeld. De klacht wordt besproken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze zullen trachten samen tot een oplossing komen.

U heeft een klacht
Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van onze dienstverlening. Enkele voorbeelden:
•    u vindt onze informatie, zoals de website, folders, toelichting, facturen, offertes of plannen van aanpak, onjuist of niet volledig;
•    u vindt dat er niet volgens afspraak wordt gewerkt;
•    u vindt dat een van onze medewerkers u niet correct heeft bejegend.

Indien u een klacht heeft, horen wij dat graag zo snel mogelijk. Hoe eerder wij het weten des te sneller kunnen wij dit oplossen. U kunt uw klacht mondeling, telefonisch of per email indienen. Via E-Mail richt u zich tot de directie van B-ICT, Email klacht@b-ict.nl

In eerste instantie proberen wij samen met u en degene waarmee u van B-ICT contact onderhoudt aan tafel te komen en in een open gesprek te achterhalen wat de klacht is, waardoor deze veroorzaakt is of wordt en welke stappen er genomen kunnen worden om deze op te lossen.

Omgaan met klachten
Wij onderscheiden bij het omgaan met klachten drie werkwijzen:

1. Direct oplossen

  • Klachten die direct en snel te corrigeren zijn worden meteen opgepakt. Voorbeelden: het niet snel genoeg terugbellen, een foutieve factuur.

2. Bemiddeling

  • Mochten wij er samen toch niet uitkomen dan staat het traject van bemiddeling open. U kunt dan contact opnemen met Mevr S. Salimian personeelsmanager bij Moak, via Email bemiddeling@rfbk.nl

3. Regeling

  • De uitkomst kan zijn dat een nieuwe dienst wordt aangeboden of dat restitutie va het lesgeld wordt verleend. 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.