Examenreglement B.ICT Solutions t.b.v. WFT Examens

Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder:
• B.ICT: B.ICT Solutions Scholing en Opleiding vof
• CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Het orgaan dat verantwoordelijk is voor het inhoudelijke beheer van de examenbank, de
   juistheid en samenstelling van de examens en dat de exameninstellingen accrediteert.
• DUO - dienst Uitvoering Onderwijs – instantie die verantwoordelijk is voor de technische uitvoerig en beheer van de examennering.
• Website B.ICT: www.b-ict.nl
• Kandidaat: degene die zich voor een examen bij B.ICT wil aanmelden of heeft aangemeld.
• Examencommissie: Een commissie samengesteld door het CDFD, bestaande ut vakinhoudelijk deskundigen die verantwoordelijk is voor de inhoud en
   kwaliteit van het examen.
• Toezichthouder: een persoon die namens B.ICT toeziet op het verloop van het examen.
• Toetscentra: Door CDFD geaccrediteerde locaties waar de examens worden afgenomen.
• Fraude: Het handelen van een kandidaat, gericht op het onmogelijk maken van het vormen van een juist oordeel over zijn competenties, kennis,
   inzicht en/of vaardigheden.

Examens
Artikel 2
Dit Examenreglement heeft betrekking op de door B.ICT aangeboden Wft-, PE Plus- en PE-examens

Artikel 3
De examens bestaan uit verschillende vraagvormen. Het examen is samengesteld aan de hand van een toetsmatrijs. Deze is gepubliceerd op de website van CDFD.

Artikel 4
De examenduur, het aantal vragen en de cesuur van de verschillende examens wordt door CDFD vastgesteld en wordt gepubliceerd op de website van CDFD.  

Artikel 5
B.ICT neemt de examens in principe elke werkdag af in diverse toetscentra verspreid over Nederland.

Artikel 6
Indien door overmacht een gepland examen geen doorgang kan vinden, is B.ICT  niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende kosten en/of schade voor de kandidaat of derden. Tenzij één en ander is veroorzaakt door opzet of grove schuld van B.ICT. In dit laatste geval stelt B.ICT (zonder opnieuw examengeld in rekening te brengen) de kandidaat in staat het examen af te leggen op een in overleg nader te bepalen examendatum, -plaats en –tijd. Deze aansprakelijkheid zal nimmer de kosten van het examen overschrijden.

TOELATING EN AANMELDINGSPROCEDURE
Artikel 7
Iedereen kan de in artikel 2 genoemde examens onbeperkt afleggen.

Artikel 8
De kandidaat kan zich 3 maanden tot een dag vóór een beschikbare examendatum inschrijven via de website van B.ICT.

Artikel 9
B.ICT gebruikt de gegevens zoals deze door de kandidaat bij zijn examenboeking aan B.ICT zijn vertrekt voor bevestiging van zijn examen, de identificatie in het toetscentrum en ter vermelding op een te verstrekken diploma/certificaat. De gegevens van de kandidaat worden doorgegeven aan DUO. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonlijke gegevens aan B.ICT. Persoonlijke gegevens kunnen tot 1 dag vóór het examen worden aangepast. Er kan geen persoonswisseling plaatsvinden.

BETALINGSVOORWAARDEN
Artikel 10
De kandidaat dient zich te houden aan de betalingsvoorwaarden die op de website van B.ICT staan. Bij zijn aanmelding voor het examen geeft de kandidaat aan op de hoogte te zijn van de betalingsvoorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

BEVESTIGING EXAMEN
Artikel 11
Indien een kandidaat zich voor een examen heeft ingeschreven en aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan, ontvangt hij een bevestiging waarin de examendatum, -locatie en –tijdstip zijn opgenomen.  

ANNULEREN VAN HET EXAMEN
Artikel 12
Voor annulering of wijzigingen van een boeking langer dan 7 dagen voorafgaand aan een examendatum zijn geen kosten verschuldigd. Voor annuleringen of wijzigingen tot en met 7 dagen voorafgaand aan de examendatum worden de volledige kosten in rekening gebracht. Het wijzigen van een examen is gelijk aan annuleren.

TOEGANG TOT HET EXAMEN
Artikel 13
De kandidaat verliest zijn recht om examen te doen, zonder recht te hebben op restitutie en/of compensatie, indien:
• Het examengeld niet tijdig door B.ICT is ontvangen
• Kandidaat niet (tijdig) op de aangegeven dag en tijd (tenminste 15 minuten voor aanvang van het geplande examen) op de examenlocatie aanwezig is.
• Kandidaat de instructies van de toezichthouder ten aanzien van het examen niet opvolgt.
• De gegevens van de reservering niet overeenkomen met het identificatiebewijs
• Kandidaat zich aan het begin van het examen niet kan identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Voor de identificatie kan de kandidaat uitsluitend
  gebruikmaken van een geldig:
  • Paspoort • Identiteitskaart • Nederlands verblijfdocument of • Nederlands rijbewijs.

Voorafgaand aan het examen na het aanmelden:
• De kandidaat mag géén persoonlijke bezittingen meenemen of bij zich hebben tijdens het examen zoals; mobiele telefoon, horloge etc.
   ALLE bezittingen dienen opgeborgen te worden. Wij raden ieder aan zoveel mogelijk alle niet benodigde bezittingen thuis te laten.

Tijdens het examen
Tijdens het examen is het kandidaten niet toegestaan:
• zonder toestemming van de Toezichthouder het examenlokaal te verlaten;
• gebruik te maken van hulpmiddelen die niet tot de toegestane materialen behoren
• contact te maken of gegevens uit te wisselen met medekandidaten;
• de orde en rust in het examenlokaal te verstoren, al dan niet onder de invloed van alcohol en/of drugs; • gebruik te maken van niet toegestane
  (elektronische)hulpmiddelen tijdens het examen;
• inhoud van het examen (deels) te kopiëren, fotograferen of over te schrijven of middelen hiervoor voorhanden te hebben en/of deze inhoud te
  verspreiden.  

FRAUDE
Artikel 14
Frauderen of daartoe aanleiding geven is verboden. Wordt fraude geconstateerd of vermoed, dan wordt dit aan de kandidaat medegedeeld. Tevens wordt door de toezichthouder de fraude gemeld in de Verklaring Ordentelijk Verloop. De fraude wordt gemeld aan CDFD. B.ICT en/of CDFD kan het examen ongeldig verklaren. B.ICT en/of CDFD kan aangifte doen van fraude tegen de overtreder.

Artikel 15
Al het bij het examen behorende examenmateriaal is eigendom van CDFD. Het zonder toestemming meenemen of kopiëren van (een deel van) het examenmateriaal wordt als ontvreemding aangemerkt. CDFD verhaalt de schade op de overtreder. Er kan aangifte gedaan worden tegen de overtreder.

HULPMIDDELEN
Artikel 16
Bij afname van een Wft-examen mag gebruik worden gemaakt van:
• Een (eenvoudige) wettenbundel, zonder annotaties of aantekeningen
• Een fiscaal memo, zonder annotaties of aantekeningen
• Schrijfmateriaal

Voor het fiscaal memo geldt de beperking dat deze alleen gebruikt mag worden bij een Wft (PE) examen ‘Adviseur Vermogen’, ‘Adviseur Hypothecair Krediet’ , ‘Adviseur Inkomen’ of ‘Adviseur Pensioen.’

De hulpmiddelen worden beschikbaar gesteld op het toetscentrum. De kandidaat mag geen eigen hulpmiddelen gebruiken.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN TIJDENS HET EXAMEN
Artikel 17
Een kandidaat die in het bezit is van een dyslexieverklaring komt op verzoek in aanmerking voor de verlenging van de examenduur met 25%. Dit geldt ook voor een slechtziende kandidaat in bezit van een medische verklaring. De kandidaat meldt dit vóór de reservering van zijn examen bij B-ICT. Kandidaat dient de verklaring te overleggen. In geval van andere, bijzondere lichamelijke beperkingen besluit CDFD.

TOETSTERMEN
Artikel 18
De minister van Financiën heeft voor de Wft de eind- en toetstermen vastgesteld die zijn vastgelegd in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). De door de minister van Financiën in de Staatscourant gepubliceerde toetstermen en toetsmatrijs zijn de basis waarop de examencommissie de Wft-examens samenstelt. De toetstermen zijn voor de afzonderlijke examens gepubliceerd op de website van CDFFD.  

BEOORDELINGSNORMEN
Artikel 19
CDFD stelt de beoordelingsnormen vast voor ieder examen. Deze zijn gepubliceerd op de website van CDFD.

UITSLAG
Artikel 20
De kandidaat ontvangt, indien er geen fraude of onregelmatigheden worden geconstateerd, binnen 48 uur na afloop van het examen de definitieve uitslag van DUO per email.

INZIEN EXAMEN
Artikel 21
CDFD geeft de examenvragen niet vrij aan de kandidaat. U kunt u examen inzien als u gezakt bent met en cijfer tussen 4 en 5,5. op een locatie van DUO. Een verzoek daartoe moet de kandidaat, binnen 2 weken na ontvangt van de definitieve uitslag van het examen bij DUO per e-mail
indienen op Wft@duo.nl  DUO bevestigt de afspraak aan de kandidaat.

BEZWAAR EN BEROEP
Artikel 22
De examenuitslag is op zich een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen examenvragen, de uitslag of de inhoud van het examen. Dit is vastgesteld door CDFD.

KLACHTENBEHANDELING
Artikel 23
• Klachten tijdens het examen: De kandidaat meldt onregelmatigheden tijdens het examen achteraf aan de toezichthouder. De toezichthouder neemt dit
  op in de Verklaring va Ordentelijk Verloop (VoV).  Alle VoV’s worden doorgestuurd aan DUO en CDFD. Meldingen worden door DUO geanalyseerd en aan
  CDFD gerapporteerd.
• Algemene klachten over het examen: Klachten over omstandigheden betreffende de afname van een examen (niet over de inhoud, uitslag en cesuur)
  kunt u schriftelijk richten aan B.ICT. Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht, ontvangt de kandidaat hierop antwoord.
• Klachten over de inhoud van de examenbank (examenvragen) De kandidaat kan deze indienen bij CDFD. Het betreft geen klachten over de uitslag van
  het examen de vaststelling van de opgaven of de beoordelingsnormen. CDFD kan de klachtenafhandeling door een apart commissie laten behandelen.
 CDFD treedt niet op als hoger beroepsinstantie voor een besluit van B.ICT.

BEWAARTERMIJN EXAMENS
Artikel 25
De bewaartermijn voor de afgelegde examens bedraagt zeven jaar te rekenen vanaf de dag waarop het examen is afgelegd. De uitslagen worden door DUO 50 jaar bewaard.

SLOTARTIKELEN
Artikel 26
Op alle examens zijn naast dit examenreglement de beleidsregels van het CDFD van toepassing. Deze zijn gepubliceerd op www.cdfd.nl

Artikel 27
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de manager examens van B.ICT, waar nodig in overleg met DUO en CDFD.

Artikel 28
Dit examenreglement is op 1 september 2016 in werking getreden.